امکانات سامانه پیام کوتاه آگهی سازه
امکانات سامانه پیام کوتاه آگهی سازه چاپ

 

امکانات گوناگون پنل هاي ارسال و دريافت اس ام اس آگهی سازه به شرح زير است:

 

امکاناتتست رایگانمدل سادهمدل اقتصادیوب سرویس APIمدل تجاریمدل پیشرفتهپارس پلاس (+)مدل طلایی
ارسال هوشمند Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال تکی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال گروهی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال فلش Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
گنجینه پیامک Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال هوشمند به دفترچه تلفن Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
انبوه سنی و جنسی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
BTS انبوه ایرانسل Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
پیامک انبوه پستی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
پیامک انبوه شهری ایرانسل Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
انبوه سفارشی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال انبوه صنفی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
انبوه شهری همراه اول Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
کد پستی پیشرفته Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
نظرسنجی و مسابقه Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ایمیل خودکار کاتالوگ Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
پیامک دست نویس Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
انتقال پیامک به موبایل Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
انتقال پیامک به ایمیل Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال از موبایل Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
پاسخگو هوشمند خودکار Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
سیستم کد خوان Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
سرویس Vas Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
نمودار نظر سنجی انلاین Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Http_API Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
SOAP_API Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
اتصال پیامک به سایت Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ثبت نام انلاین زیر کاربر Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ثبت نام آنلاین دفتر تلفن Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ماژول های وب سایت و وبلاگ Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
فیلم های آموزشی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
رضایت نامه ها Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
کتاب های آموزشی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
نمایش بروزرسانی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
صدای مشتری Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
پشتیبانی آنلاین Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
منابع آموزشی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
تغییر رمز ورود Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
مسدود ساز شماره دلخواه Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
اعلام کاهش اعتبار Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
تنظیمات سفارشی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
MultiSwitch Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
امضای دیجیتال Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
تنظیم شماره پیش فرض Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
کپی مخاطبین Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
خروجی از دفتر تلفن Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ورود مخاطبین از فایل Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
انتقال مخاطب به گروه دیگر Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
گروه بندی مخاطبین Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
دفترچه تلفن Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
صندوق پیام های ارسالی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
صندوق پیام های دریافتی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
پیام های حذف شده Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
مدیریت پوشه ها Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
پوشه بندی پیامک ها Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
مناسبت هوشمند Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
نمایش برنامه مناسبت ها Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
نمایش تعرفه ها Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
شارژ حساب (آنلاین،فیش،USSD) Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
کارت شارژ Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
تراکنش های مالی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال زماندار Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال روزانه Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال هفتگی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال ماهانه Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال سالانه Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال دوره ای Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
برنامه زماندار Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
راهنمای شروع Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
امکان خرید شماره جدید Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
تعداد برنامه ها
مجموع قابلیت ها
ظرفیت ارسال پیامک در روز
قیمت ماهانه ( ریال )
قیمت یک سال ( ریال )
ثبت نام :
40
52
200
0
0
ثبت نام
40
52
100,000
15,000
180,000
ثبت نام
52
66
300,000
28,333
340,000
ثبت نام
61
77
500,000
37,500
450,000
ثبت نام
66
81
500,000
53,333
640,000
ثبت نام
74
96
700,000
87,500
1,050,000
ثبت نام
77
100
1,000,000
133,333
1,600,000
ثبت نام
80
101
2,000,000
350,000
4,200,000
ثبت نام

 

شما در قسمت ثبت نام ( ثبت نام ) قبل از خرید پنل SMS می توانید ابتدا پنل تست رایگان را ثبت نام کنید و بعد از وارد شدن به پنل تان می توانید یکی از سامانه ها را خریداری بفرمایید.

کليه سيستم هایی که داراي شماره اختصاصي هستند قابلیت دریافت اس ام اس را نیز دارند.

تمدید پنل و شماره اختصاصی :

خط های اختصاصی و پنل به صورت یک ساله واگذار می گردد و هزینه تمدید خط اختصاصی و پنل معمولاً حدود 20% تا

35% هزینه خرید است که بابت آبونمان سرویس، 12 ماه بعد از خرید در صورت تمدید دریافت می گردد.

امکاناتتست رایگانمدل سادهمدل اقتصادیوب سرویس APIمدل تجاریمدل پیشرفتهپارس پلاس (+)مدل طلایی
ارسال هوشمند Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال تکی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال گروهی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال فلش Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
گنجینه پیامک Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال هوشمند به دفترچه تلفن Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
انبوه سنی و جنسی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
BTS انبوه ایرانسل Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
پیامک انبوه پستی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
پیامک انبوه شهری ایرانسل Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
انبوه سفارشی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال انبوه صنفی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
انبوه شهری همراه اول Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
کد پستی پیشرفته Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
نظرسنجی و مسابقه Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ایمیل خودکار کاتالوگ Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
پیامک دست نویس Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
انتقال پیامک به موبایل Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
انتقال پیامک به ایمیل Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال از موبایل Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
پاسخگو هوشمند خودکار Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
سیستم کد خوان Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
سرویس Vas Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
نمودار نظر سنجی انلاین Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
Http_API Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
SOAP_API Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
اتصال پیامک به سایت Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ثبت نام انلاین زیر کاربر Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ثبت نام آنلاین دفتر تلفن Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ماژول های وب سایت و وبلاگ Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
فیلم های آموزشی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
رضایت نامه ها Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
کتاب های آموزشی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
نمایش بروزرسانی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
صدای مشتری Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
پشتیبانی آنلاین Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
منابع آموزشی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
تغییر رمز ورود Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
مسدود ساز شماره دلخواه Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
اعلام کاهش اعتبار Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
تنظیمات سفارشی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
MultiSwitch Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
امضای دیجیتال Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
تنظیم شماره پیش فرض Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
کپی مخاطبین Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
خروجی از دفتر تلفن Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ورود مخاطبین از فایل Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
انتقال مخاطب به گروه دیگر Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
گروه بندی مخاطبین Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
دفترچه تلفن Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
صندوق پیام های ارسالی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
صندوق پیام های دریافتی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
پیام های حذف شده Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
مدیریت پوشه ها Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
پوشه بندی پیامک ها Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
مناسبت هوشمند Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
نمایش برنامه مناسبت ها Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
نمایش تعرفه ها Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
شارژ حساب (آنلاین،فیش،USSD) Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
کارت شارژ Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
تراکنش های مالی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال زماندار Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال روزانه Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال هفتگی Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال ماهانه Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال سالانه Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
ارسال دوره ای Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
برنامه زماندار Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
راهنمای شروع Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
امکان خرید شماره جدید Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok Ok
تعداد برنامه ها
مجموع قابلیت ها
ظرفیت ارسال پیامک در روز
قیمت ماهانه ( ریال )
قیمت یک سال ( ریال )
انتخاب :
40
52
200
0
0
40
52
100,000
15,000
180,000
52
66
300,000
28,333
340,000
61
77
500,000
37,500
450,000
66
81
500,000
53,333
640,000
74
96
700,000
87,500
1,050,000
77
100
1,000,000
133,333
1,600,000
80
101
2,000,000
350,000
4,200,000